Návštevný poriadok

Autor: MsHK Žilina, a. s. |


Návštevný poriadok športového podujatia na štadióne MsHK Žilina a.s.

Článok I
Základné ustanovenia

1. Hokejový klub MsHK Žilina, a.s., so sídlom ul. Športová 5, Žilina, IČO 36387193 (ďalej len „organizátor“) vydáva v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Návštevný poriadok športového podujatia (ďalej len „návštevný poriadok“), ktorý sa vzťahuje na hokejové stretnutia (ďalej len „podujatie“) organizované organizátorom v športovom zariadení Zimný štadión Vojtecha Závodského MsHK Žilina, ul. Športová ulica 5, 010 01 Žilina (ďalej len „športové zariadenie“).

2. Účastník podujatia je najmä divák (návštevník), ďalej novinár, fotograf, člen štábu TV, rozhlasu alebo iného elektronického média, člen realizačného športového tímu, člen technického tímu alebo iná fyzická osoba zabezpečujúca priebeh športového podujatia.

3. Člen usporiadateľskej služby (ďalej len „usporiadateľ) je fyzická osoba oblečená v reflexnej veste alebo reflexnej rovnošate s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“, “HLAVNY USPORIADATEĽ a číslom na prednom a zadnom diele vesty.

4. Účelom návštevného poriadku je bezpečnosť, ochrana zdravia a majetku účastníkov podujatia a ochrana športového zariadenia a majetku, ktorým je športové zariadenie vybavené.

5. Návštevný poriadok určuje záväzné pravidlá správania sa účastníkov na podujatí.

6. Každý účastník na podujatí je povinný dodržiavať povinnosti, usmernenia a pokyny

a) uvedené v tomto návštevnom poriadku,

b) uvedené na vstupenke alebo na informačnom letáku vydaných na podujatie,

c) bezpečnostného značenia v športovom zariadení,

d) členov usporiadateľskej služby, členov súkromnej bezpečnostnej služby, príslušníkov Policajného zboru, ktorí zabezpečujú ochranu verejného poriadku na podujatí a člena dozornéhoorgánu,

e) členov zdravotnej záchrannej služby, hasičských a iných záchranných zborov,

a dodržiavať ustanovenia uvedené v zákone č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v ostatných právnych predpisoch Slovenskej republiky.

7. Účastník sa na podujatí zúčastňuje na vlastné riziko.

8. Účastník sa účasťou na podujatí zaväzuje dodržiavať tento návštevný poriadok, vstupuje do zmluvného vzťahu s organizátorom podujatia a výslovne súhlasí s uplatnením prípadných sankcií zo strany organizátora voči účastníkovi vyplývajúcich z prípadného protiprávneho konania účastníka.

9. Organizátor podujatia zodpovedá za škody na zdraví a majetku spôsobené účastníkom podujatia iba v prípade, že boli spôsobené nedodržaním právnych predpisov Slovenskej republiky zo strany organizátora podujatia, úmyselným alebo nedbalostným konaním fyzických osôb, ktoré sú v zamestnaneckom alebo v inom zmluvnom vzťahu s organizátorom podujatia, a účastník podujatia škodu oznámil organizátorovi podujatia písomne do 15 dní odo dňa vzniku škodnej udalosti.

Článok II
Oprávnenia usporiadateľa

Usporiadateľ je oprávnený:

a) presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť iba fyzická osoba na to oprávnená a na ten účel požadovať preukázanie totožnosti účastníka podujatia,

b) presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá vstupuje do priestorov športového zariadenia, kde sa podujatie koná, nemá pri sebe, vrátane príručnej batožiny, alebo na sebe pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, alkoholické nápoje, drogy alebo iné omamné látky,

c) neumožniť vstup alebo zabrániť vstupu na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša do športového zariadenia pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším spôsobom, alkoholické nápoje, drogy alebo iné omamné látky, nápoje v uzavretých nádobách.

d) neumožniť vstup alebo zabrániť vstupu na podujatie fyzickej osobe, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok,

e) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorej súd uložil obmedzenie v rámci probačného dohľadu alebo ktorej príslušný orgán uložil obmedzujúce opatrenie

f) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť, ak ju o to požiada,

g) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, u ktorej existuje dôvodné podozrenie, že bude porušovať verejný poriadok alebo narúšať pokojný priebeh podujatia,

h) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe mladšej ako 14 rokov bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby, ak ide o rizikové podujatie,

i) upozorniť účastníkov podujatia na nevhodnosť ich správania a požadovať, aby od neho upustili, ak svojím správaním porušujú verejný poriadok alebo narúšajú pokojný priebeh podujatia,

j) vyzvať účastníkov podujatia na opustenie podujatia bez náhrady za vstupné, ak po upozornení pokračujú v nevhodnom správaní sa, porušujú verejný poriadok alebo narušujú pokojný priebeh podujatia,

k) vyviesť účastníkov podujatia a ich ďalšiu účasť na podujatí zakázať bez náhrady za vstupné, ak neuposlúchli výzvu na opustenie podujatia,

l) žiadať od fyzickej osoby, ktorá vnáša na podujatie pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, alkoholické nápoje, drogy alebo iné omamné látky, aby preukázala svoje osobné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko – potrebné na evidenciu fyzických osôb v informačnom systéme o bezpečnosti pri športových podujatiach podľa § 22 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

m) žiadať od účastníka podujatia, ktorý bol usporiadateľom vyvedený z podujatia a bola mu zakázaná ďalšia účasť na podujatí, aby preukázal svoje osobné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko – potrebné na evidenciu fyzických osôb v informačnom systéme o bezpečnosti pri športových podujatiach podľa § 22 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

n) používať na účely plnenia svojich úloh výpis z evidencie v informačnom systéme podľa §22 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok III
Povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia

1. Účastník podujatia je povinný

a) dodržiavať pokyny organizátora podujatia, usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru a členov súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúcich ochranu verejného poriadku na podujatí a zdržať sa všetkého, čo by porušovalo verejný poriadok alebo riadny a pokojný priebeh podujatia,

b) zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas podujatí, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo používania alkoholických nápojov počas podujatia, vrátane aj podujatí označených organizátorom podujatia za rizikové, pokiaľ organizátor neurčí inak,

c) zdržať sa požívania drog a iných omamných látok počas všetkých podujatí v športovom zariadení,

d) strpieť úkony organizátora, usporiadateľa alebo člena súkromnej bezpečnostnej služby súvisiace s porušením povinností účastníka podujatia,

e) po skončení podujatia pokojne opustiť miesto konania podujatia,

f) zaobstarať si vstupenku do sektoru vyčleneného pre divákov podporujúcich mužstvo, ktoré aj on podporuje, ak ide o rizikové podujatie alebo podujatie, na ktorom boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko,

g) na výzvu usporiadateľa preukázať svoje osobné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko – potrebné na evidenciu fyzických osôb v informačnom systéme o bezpečnosti pri športových podujatiach podľa § 22 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nasledujúcich prípadoch:

- ak vnáša na podujatie strelnú zbraň, chladnú zbraň, pyrotechnický výrobok alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, alkoholické nápoje, drogy alebo iné omamné látky,

- ak bol usporiadateľom vyvedený z podujatia a bola mu zakázaná ďalšia účasť na podujatí.

2. Fyzickej osobe sa zakazuje vnášať na podujatie

a) strelné zbrane a iné zbrane a predmety, ktorými možno urobiť útok proti telu dôraznejším (napr. dýky, kordy, bodáky, nože, palice, tyče, obušky, sklenené fľaše, stoličky, stojany, dáždniky ) s výnimkou organizátorom schválených predmetov,

b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,

c) spreje, leptavé, horľavé a farbiace látky alebo iné látky poškodzujúce zdravie,

d) alkoholické nápoje, drogy alebo iné omamné látky, nápoje v uzavretom obale

e) štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov,

f) rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce transparenty, letáky a iné podobné materiály,

g) mechanicky poháňané stroje a nástroje spôsobujúce hluk,

h) zvieratá,

i) laserové ukazovátka a iné predmety, ktorých svetelné a iné žiarenie negatívne pôsobí na účastníkov podujatia vrátane súťažiacich športovcov a rozhodcov,

3. Účastníkovi podujatia sa zakazuje

a) mať v priestoroch a priľahlých priestoroch športového zariadenia zakrytú tvár spôsobom znemožňujúcim jeho identifikáciu,

b) používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu podujatia,

c) vyslovovať a skandovať rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce slová a heslá,

d) vstupovať do priestorov športového zariadenia, ktoré nie sú určené divákom (návštevníkom) podujatia, napríklad na hraciu plochu, do priestorov určených pre súťažiacich športovcov, členov realizačných tímov športovcov, rozhodcov, delegátov, funkcionárov,

e) hádzať v priestoroch športového zariadenia predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť účastníkov podujatia,

f) zakladať ohne a používať pyrotechnické výrobky v športovom zariadení,

g) vzbudzovať verejné pohoršenie,

h) znečisťovať športové zariadenie aj plagátovou výzdobou, komerčnými, nekomerčnými a

reklamnými oznamami,

i) ničiť a poškodzovať športové zariadenie a jeho vybavenie,

j) obťažovať a fyzicky napádať a biť účastníkov podujatia,

k) predávať tovary a služby bez povolenia organizátora podujatia,

l) robiť zvukové a obrazové záznamy z priebehu podujatia s výnimkou, ak organizátor podujatia dal účastníkovi podujatia písomné povolenie na túto činnosť.

4. V priestoroch športového zariadenia prístupných účastníkom podujatia je zakázané:

a) predávať a podávať alkoholické nápoje, s výnimkou priestorov bufetov, VIP a pohostinstva “HOKEJKA”.

Počas stretnutí ktoré nie sú označené ako rizikové, sa môžu na štadióne predávať alkoholické nápoje ak obec nevydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov.

b) fajčiť, s výnimkou miest na to určených a takto označených.

Článok IV
Vstup a pobyt účastníka na podujatí

1. Vstupovať do športového zariadenia, v ktorom sa koná podujatie, môže iba fyzická osoba, ktorása preukáže platnou vstupenkou alebo iným dokladom (napr. preukazom) oprávňujúcim ho na vstup na podujatie.

2. Na požiadanie člena usporiadateľskej služby, člena súkromnej bezpečnostnej služby alebo príslušníka Policajného zboru, ktorí zabezpečujú ochranu verejného poriadku na podujatí, je účastník povinný kedykoľvek sa preukázať vstupenkou alebo iným dokladom (napr. preukazom) oprávňujúcim ho na vstup na podujatie. V prípade, že platnú vstupenku alebo iný doklad nemá, je povinný opustiť športové zariadenie, v ktorom sa koná podujatie. Ak tak neurobí, môže byť z podujatia vyvedený.

3. Účastník je povinný sledovať podujatie z konkrétneho miesta (sedadla) ktoré má uvedené na vstupenke alebo inom doklade vydanom organizátorom podujatia.

4. Na jednom sedadle môže sedieť len jeden účastník (jedna osoba) bez ohľadu na vek.

5. Telesne postihnutým účastníkom podujatia zabezpečí organizátor bezproblémový prístup k vyhradenému miestu za asistencie určeného usporiadateľa.

6. Účastník sa v priebehu podujatia nesmie bezdôvodne zdržiavať v komunikačných zónach športového zariadenia ako sú: vstupné schodiská, schodiská na tribúnach, únikové priestory a zóny, brány, chodby a sociálne zariadenia.

7. Účastník podujatia sa v priebehu podujatia nesmie zdržiavať v inom sektore (Press, VIP a pod.), než ktorý má uvedený na vstupenke alebo inom doklade vydanom organizátorom podujatia.

8. V priamom okolí hracej plochy (medzi oplotením a hracou plochou) majú okrem hráčov, členov športových tímov a rozhodcov vstup a pobyt povolený len:

- bezpečnostný manažér MsHK Žilina

- hlavný usporiadateľ MsHK Žilina

- technický personál zodpovedný za údržbu hracej plochy a štadióna určený na podujatie hlavným usporiadateľom.

- kameraman MsHK Žilina

- požiarna hliadka, členovia HaZZ

- zdravotnícke tímy

- fotoreportéri akreditovaní na podujatie (označení žltými vestami s nápisom FOTO)

- pracovníci TV priamo zabezpečujúci výrobu TV signálu

Článok V
Všeobecné pravidlá používania jednorazových vstupeniek, permanentných vstupeniek a klubových kariet

1. Jednorazová vstupenka, permanentná vstupenka a klubová karta je neprenosná. Držiteľ jednorazovej vstupenky, permanentnej vstupenky a klubovej karty je zodpovedný za prípadné porušenie tohto návštevného poriadku alebo inej právnej povinnosti osobou, ktorej kartu zapožičal, predal, alebo iným spôsobom vydal.

2. V prípade straty alebo krádeže jednorazovej vstupenky, permanentnej vstupenky a klubovej karty je držiteľ povinný oznámiť túto skutočnosť organizátorovi, inak nesie za ich prípadné zneužitie zodpovednosť.

3. Jednorazová vstupenka oprávňuje držiteľa na jednorazový vstup na podujatie, ktoré je na jednorazovej vstupenke uvedené.

4. Permanentná vstupenka oprávňuje držiteľa na vstup na podujatia určené organizátorom.

5. V prípade zrušenia podujatia usporiadateľ oznámi v mieste nákupu vstupenky náhradný termín konania podujatia, alebo spôsob vrátenia vstupného.

6. Pri vydávaní a používaní detských jednorazových a permanentných vstupeniek je organizátor a usporiadateľ oprávnený skontrolovať preukaz poistenca fyzickej osoby, ktorej má byť detská jednorazová a permanentná vstupenka vydaná, alebo ktorá detskú jednorazovú a permanentnú vstupenku použije na vstup na podujatie.

7. Organizátor je oprávnený bez náhrady zrušiť platnosť permanentnej vstupenky a klubovej karty jej držiteľovi, ktorý porušil tento návštevný poriadok alebo bol vyvedený z podujatia.

8. Na zakúpenie jednorazovej vstupenky, permanentnej vstupenky a klubovej karty nie je právny nárok, organizátor si vyhradzuje možnosť nepredať jednorazovú vstupenku, permanentnú vstupenku a klubovú kartu fyzickej, alebo právnickej osobe bez udania dôvodu.

9. Ostatné podmienky predaja a používania jednorazových vstupeniek, permanentných vstupeniek a klubových kariet zverejní organizátor obvyklým spôsobom, a to najmä na oficiálnej internetovej stránke organizátora (www.mshkzilina.sk), oficiálnej internetovej stránke predajcu (www.ticketportal.sk) ako aj na predajných miestach.

Článok VI
Vyvedenie účastníka z podujatia

Člen usporiadateľskej služby, člen súkromnej bezpečnostnej služby alebo príslušník Policajného zboru, ktorí zabezpečujú ochranu verejného poriadku na podujatí, môžu bez náhrady za vstupné vyviesť z podujatia účastníka, ktorý:

a) nedodržiava pokyny organizátora podujatia, usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru a členov súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúcich ochranu verejného poriadku na podujatí,

b) porušuje verejný poriadok alebo riadny a pokojný priebeh podujatia,

c) porušuje platné právne predpisy Slovenskej republiky a príslušné predpisy, smernice a nariadenia Slovenského zväzu ľadového hokeja.

d) požíva alkoholické nápoje počas podujatia, na ktorom je to zakázané,

e) požíva drogy a iné omamné látky počas podujatia,

f) má v priestoroch a priľahlých priestoroch športového zariadenia zakrytú tvár spôsobom znemožňujúcim jeho identifikáciu,

g) používa štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu podujatia,

h) vyslovuje a skanduje rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce slová a heslá, resp. ich prezentuje na transparentoch, plagátoch a podobne

i) vstupuje do priestorov športového zariadenia, ktoré nie sú určené divákom (návštevníkom) podujatia, napríklad na hraciu plochu, do priestorov určených pre súťažiacich športovcov, členov realizačných tímov športovcov, rozhodcov, delegátov, funkcionárov,

j) hádže v priestoroch športového zariadenia predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť účastníkov podujatia,

k) zakladá ohne a používa pyrotechnické výrobky v športovom zariadení,

l) vzbudzuje verejné pohoršenie,

m) znečisťuje športové zariadenie (aj plagátovou výzdobou, komerčnými, nekomerčnými a reklamnými oznamami),

n) ničí a poškodzuje športové zariadenie a jeho vybavenie,

o) obťažuje a fyzicky napáda a bije účastníkov podujatia

p) predáva tovary a služby bez povolenia organizátora podujatia,

q) nedodržuje po upozornení zákaz fajčenia v priestoroch športového zariadenia.

Článok VII
Sankcie

1. Organizátor je oprávnený voči účastníkovi, ktorý porušil návštevný poriadok vyvodiť sankcie v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky, a to najmä uplatniť si voči tomuto účastníkovi podujatia nárok na náhradu škody spočívajúcej v zmenšení majetku organizátora v podobe zaplatených pokút udelených príslušnými orgánmi obce, štátu, SZĽH, náhradu iných majetkových a nemajetkových škôd spôsobených porušením právnych povinností účastníka a zakázať účastníkovi vstup na podujatia organizované organizátorom.

2. Účastník podujatia, ktorého orgán príslušný na konanie uznal vinným za porušenie právnej povinnosti, za ktoré bola organizátorovi udelená sankcia príslušnými orgánmi obce, štátu, SZĽH, je zodpovedný za udelenú sankciu v plnej výške a zaväzuje sa ju uhradiť organizátorovi do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia orgánu príslušného na konanie.

Článok VIII
Účinnosť

Tento Návštevný poriadok športového podujatia schválila MsHK Žilina, a.s. dňa 09.09.2014 a účinnosť nadobúda dňom 10.09.2014.

V Žiline 09.09.2014

MsHK Žilina, a.s.