Súčinnosť klubu so strednými školami

Klub MsHK Žilina, a.s. úzko spolupracuje v oblasti podpory talentovanej mládeže so strednými školami v meste Žilina, a tak vytvára podmienky a predpoklady pre ďalší rast talentovaných hráčov počas stredoškolského štúdia. Tento proces je zameraný a realizovaný v stredných školách rozšíreným programom vyučovania o športovú prípravu so zameraním sa na ľadový hokej.

Jedná sa o stredné školy už s dlhodobou spoluprácou a prvými úspechmi, práve v oblasti podpory talentovanej mládeže v oblasti športu - hráči ľadového hokeja.

Informácie o podmienkach účasti na talentových skúškach a výberu hráčov do štruktúr klubu obdržíte priamo na uvedených stredných školách, resp. odbornú informáciu o iných Vašich požiadavkách Vám podá p. Róbert Rehák (tel. 0911 331 007). Na Vaše otázky Vám odpovieme aj prostredníctvom e-mailu klubu: soska@mshkzilina.sk alebo aj prostredníctvom web stránky klubu: www.mshkzilina.sk

Program podpory talentovanej mládeže je určený pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ a to v nasledovných stredných školách:

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM - Rosinská cesta

Rosinská cesta č.4
010 08 Žilina
tel.: 041-5004410, 5004408
e-mail: sportgymza@sportgymza.edu.sk
web: www.sportgymza.edu.sk

 • Študijný odbor denného štúdia: gymnázium - telesná výchova
 • Kód študijného odboru: 7902 5 76
 • Športové odvetvie: hokej
 • Ciele:
  • rozvíjať mimoriadne nadanie a talent žiakov v oblasti športu
  • pripraviť žiakov na základe ich schopnosti a záujmu na ďalšie, predovšetkým vysokoškolské štúdium
  • vytvárať čo najlepšie podmienky na skĺbenie štúdia s rozvojomšportového talentu
 • Učebný plán zodpovedá všeobecnému zameraniu gymnázia a obsahuje aj povinný predmet športová príprava, ktorý vyučujú kvalifikovaní tréneri. Úspešné vykonanie maturitných skúšok umožňuje absolventom uchádzať sa o prijatie na ktorýkoľvek typ vysokej školy. Mimoriadne talentovaným študentom umožňuje škola štúdium podľa individuálneho učebného plánu, prípadne absolvovať časť štúdia v zahraničí. Škola kladie dôraz nielen na študijné výsledky žiakov, ale aj ich tréningovú činnosť, účasť na športových súťažiach a tiež úzko spolupracuje so športovým klubom.
 • Podmienky prijatia:
  • primeraný prospech
  • zvládnutie talentovej skúšky
  • registrácia v športovom klube
 • Talentové skúšky - požiadavky:
  pozostávajú z testov, ktoré dávajú predpoklad pre zaradenie uchádzača v športovom odvetví na ktoré sa hlási a vykonávajú sa z nasledovných testov: všeobecné motorické testy: beh na 30 m letmo, hod plnou loptou (2kg), skok do diaľky z miesta, ľah – sed (1 min.), hĺbka predklonu, 12 min. beh, zhyby (chlapci)
 • Škola umožňuje svojim žiakom aj ubytovanie a stravu ako aj kvalitné podmienky pre šport – športová hala, gymnastická telocvičňa, posilňovňa, futbalové miniihrisko.
 • Profil absolventa športového gymnázia sa zameraním na študijný odbor - telesná výchova:
  Žiak získava úplné všeobecné vzdelanie s maturitnou skúškou a prípravu na štúdium na vysokých školách. Cieľom výchovy a vzdelávania na Športovom gymnáziu Rosinská cesta č.4 v Žiline je rozvíjať mimoriadne nadanie a talent žiakov v oblasti športu, pripraviť žiakov na základe ich schopností a záujmu na ďalšie , predovšetkým vysokoškolské vzdelanie obecne a na praktické úlohy v občianskom živote, konkrétne:
  • študovať na ktoromkoľvek type a zameraní vysokej školy
  • vzhľadom na zameranie Športového gymnázia najmä na Fakulte telesnej výchovy a športu UK so špecializáciou na trénerstvo, manažment v aplikácii na TV a šport, regeneráciu a učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
  • absolvovať ktorúkoľvek formu pomaturitného a bakalárskeho štúdia
  • vykonávať práce ( po krátkom zaškolení, kurze ): masér, administratívny pracovník v športových kluboch a oddieloch, odborný poradca vo fitnescentre
  • Podávanie prihlášok je v termíne: do 15. februára 2008
  • Termín skúšok: od 20. marca do 10. apríla 2008

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE STAVEBNÉ - Rosinská cesta

Rosinská cesta č.4
010 08 Žilina
tel.: 041-5004410, 5004408, fax: 041-5004409
e-mail: soustavebne@stonline.sk
web: web.stonline.sk/stavebneza

Pre žiakov 9.ročníka sa v školskom roku 2008/2009 otvárajú študijné odbory:

4 - ročné učebné odbory

Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby (dievčatá a chlapci )

 • Kód študijného odboru: 3341 4
 • Zameranie odboru na: spracovanie dreva a veľkoplošných materiálov, navrhovanie a výrobu hotových výrobkov, výučný list + maturitné vysvedčenie

Umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce

 • Kód študijného odboru: 8504 4 02
 • pre prijatie je potrebné úspešne vykonať talentovú skúšku, dievčatá a chlapci
 • Zameranie odboru na: spracovanie dreva a vzácnych materiálov rezaním, štiepaním, sústružením, dlabaním, vypaľovaním a na povrchové úpravy dreva lakovaním, voskovaním, morením, leštením a zdobenie kovom, výučný list + maturitné vysvedčenie

3 - ročné učebné odbory

Technickoadministratívny pracovník – blok stavebníctvo

 • Kód študijného odboru: 6475 2
 • štúdium 3 ročné + možnosť 2 roky nadstavba ukončená maturitou, odbor pre chlapcov aj dievčatá – športovcov
 • Pre prijatie je potrebné vykonať talentovú skúšku v príslušnom športovom odvetví.
 • Zameranie odboru na: uplatnenie sa ako technickoadministratívny pracovník vo výrobe, prevádzke, v skladoch, doprave a pod., získanie návykov a zručností pre prácu s výpočtovou technikou, získanie návykov v písaní na stroji, vedenie jednoduchého účtovníctva v podnikateľských subjektoch, výučný list

Stolár

 • Kód študijného odboru: 3355 2
 • dievčatá a chlapci, možnosť nadstavbového štúdia
 • Zameranie odboru na: opracovanie masívneho dreva a veľkoplošných materiálov, spôsoby spracovania drevného materiálu, na výrobu štúdia nábytku a stavebno-stolárkych výrobkov, ich výrobu, kompletizáciu a osadzovanie, výučný list

 

Športová príprava v rámci vyučovacieho procesu je v pondelok a štvrtok, v dopoludňajších hodinách.

Príprava pozostáva z činností:

 • zdokonaľovanie individuálnych herných činností jednotlivca ( ľad )
 • rozvoj kondičných schopností ( posilňovňa, telocvičňa, umelá tráva )
 • teoretická príprava ( videomiestnosť )
 • aktívna regenerácia ( stacionárne bicykle )
 • pasívna regenerácia ( masáž, bazén, sauna, vírivka )

Športová príprava po vyučovacom procese je vždy v pondelok až nedeľa, v popoludňajších hodinách.

Príprava pozostáva z činností:

 • popoludňajší tréningový proces je realizovaný v rámci činnosti Dorastu MsHK Žilina, a.s. a uskutočňuje sa v priebehu celého roka, resp. hokejovej sezóny
 • tréningový proces je zabezpečený v rámci celého roka, resp. hokejovej sezóny a zabezpečuje ho tréner s licenciou triedy „A“ SZĽH