Rodičovské príspevky

Autor: mshk |


Smernica č. 1/2013

MsHK Žilina, a.s. spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10222/L

Zast.: Marián Tittl – podpredseda predstavenstva MsHK Žilina, a.s.                                                  

Smernica č. 1/2013

Nariadenie schválené predstavenstvom MsHK Žilina, a.s. zo dňa 31. 07. 2013 záväzné pre žiakov MsHK Žilina, a.s., zamestnancov v pozícií trénerov a ich spolupracovníkov SZČO.

Smernica sa týka  darovacích príspevkov od jednotlivých hráčov hokejových družstiev.

Darovací príspevok uhradia hráči, prípadne ich zákonný zástupcovia mesačne, najneskôr do dvadsiateho dňa príslušného mesiaca s výnimkou 1., 2. a 3. ročníka hokejovej prípravky, ktorí uhradia darovací príspevok najneskôr do konca príslušného mesiaca. Hráči, prípadne ich zákonný zástupcovia sú povinní darovací príspevok uhradiť na bankový účet MsHK Žilina, a.s., číslo účtu: 01135530046/1111 a uviesť správny variabilný symbol, ktorý im bol pridelený od trénera na začiatku sezóny a uviesť špecifický symtol, prípadne do poznámky mesiac, za ktorý sa darovací príspevok uhrádza, napr. 082013. Na sekretariáte MsHK Žilina, a.s. sú ďalej povinní trenéri predložiť úplný menný zoznam hráčov za daný mesiac.

Od úhrady darovacieho príspevku budú oslobodení súrodenci, ktorí sú žiakmi družstva 1.ročníka prípravky a vyššie, t.j. po Juniorov, kde darovací príspevok do najvyššej čiastky hradí len starší zo súrodencov,  dlhodobo zranení hráči, ktorí svoju neúčasť na tréningovom procese preukážu hodnoverným dokladom (PN vystavená ošetrujúcim lekárom v dĺžke trvania nad 30 dní v jednom kalendárnom mesiaci) a hráči, ktorí sa v danom mesiaci zúčastnia reprezentačnej akcie družstva SR 16 – SR 20. Deti zamestnancov spoločnosti MsHK Žilina, a.s. platia darovací príspevok v polovičnej výške bežného príspevku. Hráči, ktorí nebudú navštevovať ŠHT, budú platiť darovacie príspevky navýšené o 50,-€ (slovom päťdesiat eur) mesačne naviac oproti bežnému príspevku.

Hráčom, ktorí získaju pre klub sponzorské plnenie, bude odpustený rodičovský príspevok za aktuálnu sezónu vo výške sponzorského. Maximálne do výšky neuhradeného rodičovkého príspevku za aktuálnu sezónu.

Túto  smernicu sú povinní dodržiavať všetci, ktorí zodpovedajú za vyberanie a odovzdanie darovacieho príspevku jednotlivých hokejových družstiev: Juniori, Dorast, 9., 8., 7., 6., 5., 4. športová hokejová trieda (ŠHT) a 1., 2. a 3. ročník hokejovej prípravky.

Pri nesplnení tejto povinnosti, bude zodpovednej osobe zrazená čiastka vo výške mesačného darovacieho príspevku z jeho nasledujúcej mesačnej odmeny.

      Zamestnanci v pozícií tréner a ich spolupracovníci SZČO MsHK Žilina, a.s. boli s touto smernicou oboznámení, a berú ju na vedomie bez výhrad a v plnom rozsahu, čo svojím podpisom potvrdzujú na prezenčnej listine, ktorá je prílohou smernice.

Smernica nadobúda účinnosť dňa 01. 08. 2013.

 

       .....................................................                    .....................................................

                         Marián Tittl                                                  Mgr. Anton Trnovec

          podpredseda predstavenstva                                   člen predstavenstva 

Darovacie príspevky 2013/2014

Darovacie príspevky 2013/2014

 

Darovací príspevok je ročný príspevok hráča materskému klubu za účelom vytvárania vhodných podmienok pre vývoj mladého hokejistu. Darovací príspevok je  rozpočítaný na 12 mesiacov pre družstvá Juniorov, Dorast a pre 9., 8., 7., 6 ŠHT a na 11 mesiacov pre 1., 2. HP a 3. – 5. ŠHT.

 

 

Juniori:                 40,00 EUR/mesiac

Dorast:                 48,00 EUR/mesiac

9. – 5. ŠHT:          45,00 EUR/mesiac

4. ŠHT:                 30,00 EUR/mesiac

3. ŠHT:                 30,00 EUR/mesiac

2. HP:                  20,00 EUR/mesiac

1. HP:                  20,00 EUR/mesiac 

Ženy:                   15,00 EUR/mesiac 

 

       Stanovenú výšku darovacieho príspevku je každý hráč povinný uhradiť v zmysle svojej vekovej kategórie mesačne najneskôr do dvadsiateho dňa príslušného mesiaca.         Výnimku tvoria súrodenci, ktorí sú žiakmi družstva 1. športovej hokejovej triedy a vyššie, t.j. po Juniorov, kde darovací príspevok do najvyššej čiastky hradí len jeden zo súrodencov.

         Od úhrady darovacieho príspevku budú oslobodení dlhodobo zranení hráči, ktorí svoju neúčasť na tréningovom procese preukážu hodnoverným dokladom (PN vystavená ošetrujúcim lekárom v dĺžke trvania nad 30 dní v jednom kalendárnom mesiaci) a hráči, ktorí sa v danom mesiaci zúčastnia reprezentačnej akcie družstva SR 16 – SR 20. Deti zamestnancov spoločnosti MsHK Žilina, a.s. platia darovací príspevok v polovičnej výške bežného príspevku. Hráči, ktorý nebudú navštevovať ŠHT, budú platiť darovacie príspevky navýšené o 50,-€ (slovom päťdesiat eur) mesačne naviac oproti bežnému príspevku.

       V prípade nedodržania uvedených podmienok nebude umožnené hráčovi zúčastňovať sa tréningového procesu až do doby vyrovnania podlžnosti.

Smernica nadobúda účinnosť dňa 01. 08. 2013.

V Žiline, dňa 31. 07. 2013

 

       .....................................................                    .....................................................

                         Marián Tittl                                                  Mgr. Anton Trnovec

          podpredseda predstavenstva                                   člen predstavenstva

Prehľad využitia darovacích príspevkov za sezónu 2013/2014:

Mesiac jún 2013

Mesiac júl 2013

Mesiac august 2013Anketa - Hlasovanie už skončilo

Koľko gólov vsietia muži Žiliny v nedeľňajšom popoludňajšom zápase so Zvolenom ?